Ubezpieczenia społeczne osób .. w Uni Europejskiej

Ubezpieczenia społeczne osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej
Prowadzenie działalności na własny rachunek w Niemczech – ubezpieczenie z ZUS w Polsce?
Przepis art. 13 ust. 2b stanowi, że osoba prowadząca działalność na własny rachunek podlega ubezpieczeniom w państwie, w którym wykonuje tę działalność.
Przykład
Obywatel Belgii założył w Polsce jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Podlega zatem polskim przepisom w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tymi przepisami (tj. ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych) wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością objęci są ubezpieczeniami społecznymi jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Czasowe wykonywanie działalności w innym państwie UE/EOG

Wspomnianą zasadę ogólną stosuje się z uwzględnieniem następującego wyjątku:

  • osoba zwykle prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium państwa członkowskiego i wykonująca pracę na terytorium innego państwa członkowskiego w dalszym ciągu podlega ustawodawstwu pierwszego państwa, pod warunkiem że przewidywany okres wykonywania pracy nie przekracza 12 miesięcy
  • jeżeli praca przedłuża się poza początkowo zakładany okres, z powodu niedających się przewidzieć okoliczności, i przekracza 12 miesięcy, ustawodawstwo pierwszego państwa stosuje się nadal, aż do zakończenia pracy, pod warunkiem że wyrazi na to zgodę właściwa władza państwa, na którego terytorium zainteresowany rozpoczął wykonywanie pracy, lub organ przez tę władzę wyznaczony. O zgodę należy wystąpić przed upływem początkowego okresu dwunastu miesięcy. Jednakże zgody tej nie można udzielić na okres dłuższy niż dwanaście miesięcy.

Przepis ten (tj. art. 14a ust. 1a i b rozporządzenia 1408/71) brzmi podobnie do tego, który mówił o delegowaniu pracowników. Oznacza to, że zgodnie z ustawodawstwem unijnym osoba prowadząca działalność na własny rachunek może się „sama oddelegować” do pracy w innym państwie.

Przykład
Obywatel polski prowadzący na terenie Polski pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach prowadzenia tej działalności wykonuje pewne czynności związane z tą działalnością na terytorium Wielkiej Brytanii przez okres 12 miesięcy. W okresie wykonywania pracy na terenie tego kraju, tj. w okresie wymienionych 12 miesięcy, osoba ta może pozostać w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Należy jednak podkreślić, że osoba prowadząca działalność na własny rachunek, zanim zacznie wykonywać pracę w państwie zatrudnienia, najpierw musi wykonywać pracę na własny rachunek w państwie, w którym mieszka. Oznacza to, że osoba ta najpierw wykonuje przez określony czas oznaczoną pracę w państwie zamieszkania, zanim uda się do innego państwa członkowskiego w celu wykonywania tam zadań, których treść i czas trwania są z góry określone, a ich wykonanie da się potwierdzić za pomocą odpowiednich umów.

Na okres wykonywania pracy za granicą przez pierwszych 12 miesięcy – podobnie jak dla pracowników wystawiany jest formularz E 101.Tak więc dla osoby prowadzącej działalność na własny rachunek formularz E 101 będzie potwierdzony tylko wówczas, gdy:

  • praca za granicą jest z góry określona co do treści i czasu
  • osoba, przed rozpoczęciem pracy za granicą prowadziła działalność na własny rachunek na terenie Polski
  • osoba jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych w państwie, gdzie zwykle tę działalność prowadzi
  • Jeśli praca za granicą przedłuża się ponad 12 miesięcy, osoba może wystąpić o przedłużenie zwolnienia z ubezpieczeń w państwie jej czasowego prowadzenia, nie dłużej jednak niż na kolejne 12 miesięcy. Z wnioskiem w tej sprawie przedsiębiorca występuje na formularzu E 102 bezpośrednio do instytucji państwa czasowego wykonywania pracy.
    ..
    więcej informacji na stronie (Quelle) http://www.zus.pl/default.asp?p=3&id=105#196

Dodaj komentarz